Familjehemsbanken_logga Start

Familjehem, jourhem, kontaktfamilj/-person

Du kan göra skillnad!

Nedanstående information är kortfattad, allmän information. Är du nyfiken och vill veta lite mer? Klicka på länken under repektive uppdrag. Du kommer då till vår andra hemsida, familjehemmet.se, som är en informationssida för dig som är intresserad av olika uppdrag.

INNEHÅLL

Allmänt om de olika uppdragen

Det finns en hel del att fundera på innan man som familj antar den utmaning det innebär att ta emot ett okänt barn eller ungdom i sin familj. Det kan vara svårt att i förväg veta vad ett uppdrag kan komma att innebära, dels för sig själv men också för familjen i övrigt. Det är viktigt att prata med alla i familjen innan man åtar sig ett uppdrag eftersom alla familjemedlemmar kommer att bli berörda. De barn som placeras kommer med jobbiga erfarenheter, vad det kan handla om varierar från barn till barn. Men, något alla har gemensamt är att de blivit separerade från sina föräldrar. Barnen som placeras behöver komma till trygga och stabila vuxna som de kan räkna med under den tid de behöver dem.

 • Familjehem/jourhem till ensamkommande flyktingbarn - Det kommer många barn till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Barnen flyr undan krig, våld och förtyck. En del av dessa barn behöver få kommer till ett jourhem eller familjehem. Det är många som är intresserade av att hjälpa dessa barn och unga och det finns också många frågor om vart man vänder sig och hur det går till. Vi har skrivit ihop lite information som kan vara bra att veta innan man åtar sig ett uppdrag.
  Läs mer om ensamkommande flyktingbarn...
 • Familjehem - Ett familjehem tar emot barn som behöver bo i en annan familj en längre tid. Hur länge barnet behöver stanna i ett familjehem beror bl.a. på anledningen till att barnet är placerat. Ibland kan det handla om några månader, ibland flera år och ibland hela barnets uppväxt. Man ska vara beredd på ett livslångt åtagande.
  Läs mer om familjehem...
 • Jourhem - Ett jourhem tar man emot barn och unga som ofta behöver placeras snabbt av olika anledningar, de stannar oftast en kortare tid. Under placeringen så utreder socialtjänsten vad som är bäst för barnet i ett längre perspektiv.
  Läs mer om jourhem...
 • Kontaktfamilj/stödfamilj - Som kontaktfamilj tar man emot ett barn under t.ex. en helg i månaden. Kontaktfamiljens uppdrag handlar om att erbjuda en trygg miljö och att på olika sätt vara ett stöd för barnet utifrån vad barnet behöver. En huvudsaklig uppgift är att lyssna och bara finnas till. En kontaktfamiljs uppdrag sträcker sig ofta över längre tid och kan pågå i flera år. Det handlar om att inkludera barnet i det vanliga familjelivet och att ge barnet den uppmärksamhet det behöver.
  Läs mer om kontaktfamilj...
 • Kontaktperson - Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas och gör något tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller bara sitta och prata. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.
  Läs mer om kontaktperson...
 • God man till ensamkommande flyktingbarn - Alla ensamkommande barn som kommer till Sverige ska ha en god man. Den gode mannen agerar som barnets vårdnadshavare och förmyndare och utses av överförmyndarenheten i den kommun barnet bor. Den gode mannen ansvarar bl.a. för att ansöka om uppehållstillstånd och stötta barnet genom hela asylprocessen, hjälpa barnet i kontakten med skolan, sjukvården, migrationsverket och socialtjänsten. Den gode mannen har inte ansvar för den dagliga omvårdnaden och tillsynen om barnet, utan det ansvarar familjehemmet för (eller HVB-hemmet). Den gode mannen har heller ingen försörjningsplikt för barnet.
  När barnet får permanent uppehållstillstånd (PUT) eller blir myndigt så upphör den gode mannens uppdrag. Den gode mannen kan dock kvarstå även om barnet fått PUT, i de fall barnet snart blir myndigt. (Källa: SKL - God man för ensamkommande barn)
  Läs mer på SKL - God man för ensamkommande barn
 • Särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn
  En eller två särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses när barnet fått permanent uppehållsstillstånd (PUT). Ansökan görs till tingsrätten av den socialnämnd som är ansvarig för barnet. Som särskilt förordnande vårdnadshavaren blir man också barnets förmyndare. En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets angelägenheter, den ska se till att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet. Barnet behöver inte bo tillsammans med den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Uppdraget skiljer sig inte nämnvärt från att vara god man för ensamkommande barn. Den särskilt förordnande vårdnadshavaren har ingen försörjningsplikt för barnet. När barnet blir myndigt, d.v.s 18 år så upphör förordnandet.
  I de fall som barnet inom kort fyller 18 år efter att ha fått PUT så kan den gode mannen kvarstå tills barnet blivit myndigt. (Källa: SKL - Särskilt förordnad vårdnadshavare)
  Läs mer på SKL - Särskilt förordnad vårdnadshavare

Varför behöver barn samhällets insatser?

Bakgrunden ser olika ut för de barn och ungdomar som behöver få komma till ett familje- eller jourhem. Det kan finnas stora brister i omsorgsförmågan, ett aktivt missbruk eller en sjukdom hos föräldrarna. Det kan även handla om barnets eller ungdomens egen problematik som medför att det behöver placeras, som t.ex. en funktionsnedsättning eller beteendestörningar. För tonåringar är en vanlig orsak dåligt fungerande relationer till sina föräldrar. En annan grupp består av alla de flyktingbarn/-ungdomar som kommer till Sverige från olika länder i världen.

Barn som får insatsen kontaktfamilj kan ha en liknande bakgrund, fast det kanske inte blivit synligt ännu. Det är dessutom frivilligt, kontaktfamilj är något som föräldrarna själva ansöker om. Som kontaktfamilj blir man en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd, det är vanligt att ensamstående föräldrar blir beviljade detta. Kontaktpersoner hjälper ungdomar som behöver bryta sin isolering eller har behov av ett utökat kontaktnät.

Finns det några krav?

Generella krav kan man säga är att man ska ha tid, tålamod, plats och intresse av att hjälpa och stötta barn och unga. Gärna också att man har erfarenhet av barn på något sätt. Det kan vara egna barn, syskonbarn eller att man träffar barn i andra sammanhang. Man behöver inte ha någon särskild utbildning för att göra en intresseanmälan. Ibland får man gå en utbildning i samband med att man blir utredd.

Du kan bo i lägenhet eller i hus på landet eller i stan. Du kan vara ensamstående, gift, sambo eller ha registrerat partnerskap, med eller utan barn och arbeta heltid, deltid eller studera. Det finns ingen formell åldersgräns, men olika kommuner och företag kan ha olika syn på åldern av dig som uppdragstagare.

Varje uppdragsgivare kan också ha olika krav på dig som uppdragstagare. Några av de vanliga kraven som ställs är:

 • Du är en trygg vuxen med en stabil och ordnad tillvaro, både ekonomiskt och socialt.
 • Du är intresserad av människor och respekterar andra kulturer samt har en förståelse för andras sätt att leva.
 • Du har tid, tålamod och ett engagemang utöver det vanliga att stötta och hjälpa barn och unga i en svår situation. Du välkomnar barnet i familjen och ger det möjlighet att få en trygg tillvaro med en känsla av tillhörighet och hjälp med att komma in i det svenska samhället.
 • Du ser uppdraget som en möjlighet att stötta och hjälpa någon i en utsatt situation. Ett uppdrag ses inte som ett arbete och ska därför inte vara din huvudinkomstkälla. Då man sällan vet hur länge en placering varar och uppsägningstiden oftast är en månad, så kan man från en månad till en annan, stå utan inkomst. 
 • Du har ett rum ledigt där barnet får känna sig tryggt. Eftersom man inte vet hur länge barnet ska stanna är det viktigt att det finns tillräckligt med rum så att alla i familjen har ett eget. Ett vardagsrum räknas inte som ett sovrum, varken till det placerade barnet eller för övriga i familjen.
 • Barnet som placeras kan ha traumatiska upplevelser med sig som det behöver hjälp med att bearbeta. Du kan tänka dig stötta barnet om kontakt med sjukvården eller annan profession behövs.
 • Du kan tänka dig att stötta och hjälpa barnet, för att på bästa sätt, integreras i samhället. Att barnet får möjlighet att lära sig språket, gå i skolan och få kompisar, att få känna trygghet och veta att det alltid finns någon att vända sig till när det uppstår frågor eller problem, är viktiga delar i ditt uppdrag.
 • Du är bra på att samarbeta och är positivt till att ha ett nära samarbete med socialtjänst, god man och andra viktiga personer för barnet och instanser så som vården, skolan mfl.
 • Du kan ta ledigt från ditt arbete för att vara med på olika möten, t.ex. med socialtjänsten, vården, skolan mfl. som sker på dagtid.
 • Du kan tänka dig att stötta barnet på olika sätt i relationen med sitt biologiska nätverk om ett sådant finns, antingen i Sverige eller i hemlandet.
 • Är ni fler i familjen så är det viktigt att alla är överens om att detta är något som ni vill göra, då hela familjen kommer att påverkas.

Vid kontakt med en handläggare så kommer den att berätta vilka krav de har. Informationen finns också ofta att läsa på hemsidan hos den kommun eller företag som du vänt dig till. Hur en familj ser ut i detalj är inte det viktigaste allmänt sett. Det viktiga är att varje barn matchas på bästa sätt med rätt familj sett utifrån barnets behov, ålder, bakgrund, eventuell problematik m.m. Det som är allra viktigast är att familjen består av trygga vuxna som bryr sig om barnet, att de har förmåga att ge barnet kärlek och omvårdnad under den tid barnet ska finnas hos dem och att det finns tid och tålamod att stötta och hjälpa barnet genom det svåra.

Anmäla intresse

Du kan anmäla ditt intresse för att bli exempelvis familjehem på olika sätt.

 • Familjehemsbanken - Du är varmt välkommen att lägga in en intressenotis hos oss i Familjehemsbanken, du hittar formuläret via denna länk, det är helt gratis. Familjehemsbanken är en mötesplats på nätet för personer som vill bli t.ex. familjehem och handläggare inom kommun och olika företag.

  När man skapar en notis i Familjehemsbanken får man svara på många olika frågor. Tanken är att man ska få möjlighet att tänka igenom och reflektera över om detta är något som man verkligen vill göra samt att öka möjligheten att hitta en matchning mellan familj och placering innan handläggaren tar kontakt.

  Om en handläggare är intresserad av att veta mer om en familj, skickar denne efter kontaktuppgifterna till familjen, från oss. Förutom kontaktuppgifterna så medföljer även all den information som angivits i notisen. Skulle det sedan finnas ett vidare intresse så är det kommunen eller företaget som sedan kontaktar, utreder, placerar, arvoderar samt ger stöd och handledning till familjen.
 • Socialtjänsten i din kommun - Du kan ringa eller maila till socialtjänsten i den kommun du bor i, kontaktuppgifter hittar du via kommunens hemsida. Du kan även vända dig till grannkommunerna. HÄR finns kontaktuppgifter till alla kommuner.
 • Konsulentstödda företag - Det finns många olika företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård. Några av dem hittar du på vår hemsida, andra hittar man genom att söka på exempelvis Google.
 • Socialstyrelsen och SKL - På hemsidan Min insats som Socialstyrelsen står bakom, kan du läsa mer om de olika uppdragen samt även anmäla intresse till din kommun. SKL har utvecklat hemsidan FamiljehemSverige där man kan testa sig själv om man skulle kunna vara lämplig och man kan även anmäla intresse till kommunen. Dock finns inte alla kommuner med idag.

Vem ska man vända sig till?
Detta är en svår fråga eftersom vi alla är olika, mycket handlar om personkemi. Vi brukar rekommendera att man lägger in en intressenotis hos oss och även anmäler sitt intresse till olika kommuner och företag.

Ett tips är att i kontakten med en uppdragsgivare (kommun eller företag) så ska man känna ett förtroende för personen och den kommun eller företag som denne representerar och att man får svar på sina frågor som man har. Två frågor som är viktiga att ställa är vilket stöd man får och om man får gå någon utbildning innan man blir uppdragstagare.

Samarbete

I uppdraget så ingår det att samarbeta med många olika personer och myndigheter. Det är inte bara den ansvariga handläggaren från socialtjänsten man behöver samarbeta med, utan ofta även ett helt nätverk av människor, den gode mannen/särskilt förordnade vårdnadshavaren, biologiskt nätverk, personal vid förskola/skola, sjukvården, habiliteringen, barnpsykiatrin m.fl.

För att barnet ska kunna utvecklas och så småningom kunna flytta hem eller till eget boende, så är ett nära samarbete mellan alla inblandade, mycket viktigt. Socialtjänsten, som är ansvarig för placeringen, ska vara spindeln i nätet och ge stöd och hjälp till dig som uppdragstagare, barnet och dess föräldrar för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt.

 • Socialnämnden är alltid ytterst ansvarig vid en placering oavsett om du har ett uppdrag genom en kommun eller ett företag.
 • Socialtjänsten är den myndighet som ansvarar för att bl.a. utreda och placera barn. Socialtjänsten står under socialnämnden.
 • Konsulentstödd familjehemsverksamhet. När socialtjänsten inte hittar ett familjehem så kan de vända sig till ett företag som arbetar med konsulentstödd familjehemsverksamhet. Företaget erbjuder då kommunen ett passande familjehem som är utrett och godkänt av företaget. Dock så måste det blivande familjehemmet även godkännas av kommunens socialnämnd innan man får ta emot en placering, detta finns beskrivet i Socialtjänstlagen [...]Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård utan att förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i hemmet är utredda av socialnämnd[...].

Utredning

Vid första kontakten med en handläggare vill de veta litegrann om dig, t.ex. boende, arbete, civilstånd, egna barn, vilken åldersgrupp du kan tänka dig m.m. Sen om det känns bra så kanske det bokas in ett första hembesök. Varje kommun och företag har sina egna rutiner och utredningsmetoder. Alla går dock ut på att ta reda på så mycket som möjligt om dig. Flera använder sig av Socialstyrelsens BRA-fam för att göra en första bedömning om man är lämplig som uppdragstagare innan man går vidare med en eventuell utredning. Nedan kan du läsa om några av metoderna som används.

För att bli uppdragstagare så ingår det också att man får lämna registeruppgifter från polisens misstanke- och brottsregister, socialregistret, Föräkringskassan och kronofogdemyndigheten.

Kälvestensmetoden

Med denna metod görs en djupintervju. Som par intervjuas man enskilt av varsin handläggare eller liknande. Handläggaren går sedan genom utredningsmaterialet i en grupp där resultatet tolkas tillsammans med en psykolog. Den utredda familjens starka och svaga sidor åskådliggörs vid detta möte och sedan tas det beslut om familjen blir godkända eller inte.

PRIDE

Detta program innehåller både en utbildnings- och en utredningsdel. Som deltagare får man en bra utbildning samtidigt som man får skriva en livsbok genom att svara på frågor i ett häfte. Man har träffar med handläggarna då man går igenom det man skrivit i livsböckerna utöver de gånger man träffas för utbildning.

Ett hem att växa i

Detta är en grundutbildning för jour- och familjehem som tagits fram av bla. Socialstyrelsen. Mer information om utbildningen finns på Socialstyrelsen hemsida.
Socialstyrelsen har även tagit fram en bedömningsmetod, BRA-fam, som kan användas vid rekrytering av familjehem. Formuläret, som man som intresserad får fylla i, innehåller 59 frågor och ger handläggaren en möjlighet att lära känna dig/er litegrann men även göra en tidig bedömning om man är lämplig som familjehem/jourhem eller inte.

Övrigt

Kontaktperson och kontaktfamilj
För att bli kontaktperson eller kontaktfamilj, är det inte alltid man gör en lika omfattande utredning. Ofta skräddarsyr uppdragsgivare sina egna utredningar, exempelvis används ibland en förkortad variant av Kälvestensmetoden.

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare
Vill du bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare? Kontakta Överförmyndaren i din kommun för mer information.

Ekonomisk ersättning

Vid ett uppdrag utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

Varje år ger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer för familjehemsvården, men det är valfritt och därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna.

Vid uppdragen god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande barn, så är det överförmyndaren i kommunen som barnet bor i, som beslutar om ersättningsnivåer.

SKL´s rekommendationer för familjehemsvården hittar du på denna sidan. Observera att vi inte kan svara på vilken ersättning man får utan det är alltid uppdragsgivaren som beslutar om detta. De rekommendationer som finns på sidan kommer från SKL´s cirkulär 16:59, 16:60 samt 16:61.

Ersättningen är uppdelad i ett arvode och en omkostnadsersättning.

 • Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, den är sjukpennings- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Ett uppdrag berättigar heller inte till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Som familjehem/jourhem/kontaktfamilj/kontaktperson är man uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd.
 • Omkostnadsersättningen ska täcka de merkostnader som den nya familjemedlemmen medför så som för mat, kläder, fickpengar, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage. Omkostnadsersättningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. Du får göra avdrag för omkostnadsersättningen i din deklaration.

Mer om ersättningar finns att läsa under respektive uppdrag.

 

Maskros barn


Vill du veta mer?

Gör ett besök på familjehemmet.se. Där hittar du det mesta som är bra att veta innan, under och efter en placering eller uppdrag. Bland annat vart man kan vända sig vid intresse, ersättningar, ett forum och mycket mera.

© 2010-2018 Familjehemsbanken AB | Samtliga priser är exkl. moms | Innehavare av F-skatt | Webbplatskarta
Vekhyttan Ålunda 3209, 716 93 Fjugesta | Tel: 0585-200 57 | E-post: kontakt@familjehemsbanken.se